B&H Solutions privaatsustingimused ja isikuandmete töötlemise põhimõtted

Sissejuhatus

Tere tulemast personaliotsingu ja värbamisettevõtte B&H Solutions OÜ veebilehele https://bhsolutions.eu

Veebilehe jätkuval kasutamisel loeme, et nõustute käesolevate privaatsustingimuste ja isikuandmete töötlemise põhimõtetega.

Pange tähele, et need privaatsustingimused ja isikuandmete töötlemise põhimõtted jagunevad kaheks – a) selleks, mis puudutab veebilehe kasutamist ning b) selleks, mis puudutab ettevõtte tegevusalast (personaliteenused) tulenevat isikuandmete töötlemist, kus isikuandmed pärinevad valdavalt muudest allikatest.

B&H SOLUTIONS OÜ töötleb isikuandmeid vastavuses Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusega (General Data Protection Regulation, ehk GDPR) ning Isikuandmete kaitse seadusega.

Kasutatavad mõisted

Isikuandmed – nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaatorid (tunnused, mis sidevõrgus on seotud konkreetse isikuga. N e-posti aadress, telefoninumber jms).

Delikaatsed isikuandmed – rassiline või etniline päritolu, muud laadi geneetilised andmed, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused, ametiühingusse kuulumine, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed (ennekõike sõrmejälje-, peopesajälje- ja silmaiirisekujutised), terviseandmed ning andmed isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

Kandidaat – BHS poolt läbiviidavale konkursile kandideerinu

Kasutaja – käesoleva veebisaidi külastaja

Küpsised – veebsaidi kasutamisel Kasutaja arvutisse talletatavad väikesed testifailid, mis toetab veebsaidi kasutamist ja külastusstatistika kogumist

Teenusepakkuja, ka kui BHS – B&H Solutions OÜ

Millist infot kogume ja kuidas?

B&H SOLUTIONS OÜ kogub ja töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • personalitosingu ja värbamisteenuse osutamiseks;
  • klientidega suhtlemiseks, sh turundus- ja müügitegevuseks;
  • Kandidaatide ja potentsiaalsete kandidaatidega suhtlemiseks (sh tööpakkumiste edastamiseks).

Kommentaarid

Kasutajate kommentaarid käivad läbi automaatse rämpsposti tuvastuse. Rämpsposti tunnustele vastavad kommentaare ei avaldata. Need segmenteeritakse vastasse jaotusesse ning peale ebaregulaarset ülevaatust kustutatakse.

Teenusepakkuja jätab omale õiguse mitte avaldada ja kustutada mitte-asjakohased kommentaarid, mis ei ole seotud kommenteerimisvõimalusega teemaga. Samuti kommentaarid, mis õhutavad vägivalda, on selgelt vaenulikud, ründavad, diskrimineerivad või inimväärikust alandavad või sisaldavad ebatsensuurset kõnepruuki või sisaldavad reklaami.

Teenusepakkuja blokeerib kasutajad, kes on korduvalt eeltootud tingimuste vastu eksinud.

Kommentaari vormi info, nagu ka kommenteerija arvuti IP aadress ja kasutatava internetilehitseja info salvestatakse rämpsposti tuvatamiseks.

Kommenteerija e-posti aadressist luuakse anonüümne tekstistring (hash), mis edastatakse Gravatar teenuse pakkujale tuvastamaks, kas tegemist on ka nende teenuse kasutajaga. Juhul kui kasutaja omab Gravatari kontot muutub tema Gravatari profiilipilt peale kommentaari heaks kiitmist külastajatele nähtavaks. Gravatar teenuse privaatsustingimustega saad tutvuda https://automattic.com/privacy.

Pildid ja visuaalne info

Pane tähele, et sinu poolt veebilehele üles laetav pilt või video võib sisaldada teistele veebilehe külastajatele kätte saadavat asukohainfot (EXIF GPS). Seega, kui sa ei soovi sedalaadi infot jagada, peaksid vastava info meediafaili juurest eemaldama.

Kontaktivorm

Kontaktivormi kaudu saad võtta ühendust B&H Solutions OÜ esindajaga. Kontaktivormi kaudu saadetud info laekub B&H Solutions OÜ esindaja e-posti aadressile ning talletub ka veebiserveris. Juhul kui soovid konktaktivormi kaudu saadetud e-kirjast koopiat oma e-posti aadressile, märgista “saada mulle koopia” väli. Kontaktivormi kaudu saadetud info ei ole nähtav ega kättesaadav kolmandatele isikutele.

Küpsised

Sellel veebisaidil kasutatavad küpsised ei riku teenusekasutaja privaatsust. Küpsiseid kasutatakse näiteks veebisaidi külastatvuse mõõtmiseks ning kasutusmugavuse tagamiseks.

Kommentaari lisamisel võidakse küsida kasutaja nime, e-posti aadresssi ja veebilehe aadressi, mis salvestatakse kasutaja veebilehtiseja vastavas küpsises. See on kasutusmugavuse huvides, sest uue kommentaari lisamisel ei tule kasutajal neid väljasid enam uuesti täita. Sellised küpsised sälitatakse kasutaja veebilehtsejas üks aasta.

Küpsised ei anna mingisugust ligipääsu kasutaja andmetalletusseadmele ega paku võimalust kopeerida kasutaja andmetalletusseadme, nagu kõvaketas, sisu. Kasutaja saab küpsised blokeerida oma internetilehitseja seadetes. See võib aga vähendada veebilehe funktsionaalsust ning pole seega soovitatav. Kasutaja võib küpsised igal ajal oma internetilehitsejas kustutada.

Teiste veebilehtede manustatud sisu

See veebileht ja postitused võivad sisaldada manustatud sisu (n videod, pildid, lingid jms.). Teiste veebilehtede manustatud sisu toimib täpselt nii nagu oleksid sattunud sellele veebilehele.

Manustatud veebilehed ja rakendused võivad koguda erinevat kasutajainfot, kasutada küpsiseid, sisaldada kolmandate osapoolte jälgimislahendusi, monitoorida manustatud sisu kasutamist jms.

Kellega me sinu infot jagame?

Kandidaadi infot (sh CV, motivatsioonikiri jms) jagatakse Teenusepakkuja Kliendiga ulatuses ja määral, mis on vajalik kaalutletud valikuotsuse langetamiseks ametikoha täitmiseks parima võimaliku kandidaadiga.

Saidianalüütika

See veebisait kasutab saidianalüütikat – nt Google Analytics, mis on Google Inc. veebianalüütika teenus. Saidianalüütika kasutab veebisaidi liikluse analüüsimiseks küpsiseid (tekstifaile). Küpsiste koostatud teavet (nt IP-aadressid) edastab ja talletab vastava teenuse pakkuja. Teenusepakkujad kasutavad seda teavet veebisaidi omanikele aruannete koostamiseks ning pakub veebisaidi aktiivsuse ja internetikasutusega seotud muid teenuseid.
Teenusepakkujad võivad edastada andmeid kolmandatele osapooltele, kui see on seadusega nõutud või kui kolmas osapool seda teavet nende eest töötleb.
Teenusepakkujad ei seosta teie IP-aadressi muude nende valdustes olevate andmetega. Soovi korral saate küpsised lehitseja sätetes blokeerida, aga see vähendab veebisaidi funktsionaalsust.

Kui kaua me infot säilitame?

Kommentaar ja selle metadata säilitatakse määramatu aja jooksul. Sellisel viisil tagame võimalike jätkukommenaaride (lõimu) jälgitavuse ja kontekstuaalsuse.

Veebilehe registreerunud kasutajate (kui selliseid on) osas salvestatakse ka muud profiilis avaldatud andmed.

Kõik kasutajad saavad igal ajal lugeda, muuta või kustutada oma isiklikke andmeid välja arvatud oma kasutajanime. Viimast saab teha vaid veebilehe administraator.

B&H Solutions OÜ korraldatud konkurssidele kandideerinud isikute andmed (CV, kontaktid, motivatsiooni- või kaaskiri) samuti Teenusepakkujale omal initsiatiivil oma isikuandmete (CV) saatjate andmed säilitatakse ettevõtte tegevusalast tulenevast õigustatud huvist lähtuvalt määramatu aja jooksul nii õiguslike vaidluste lahendamiseks, aga ennekõike kliendi ametialase profiili ja töösooviga haakuvate tööpakkumistega pöördumiste tarbeks tulevikus. See vastab ka info omanike/andmesubjektide huvile saada omale potentsiaalselt sobivaid tööpakkumisi ning minimeerida asjatut info puudumisest ja teadmatusest tulenevat tülitamist.

Millised õigused sul oma info osas on?

Veebsaidi kasutaja ja Kandidaat võivad pöörduda Teenusepakkuja poole päringuga oma isikuandmete kohta ning taodelda kogu endaga seotud isikuandmete saatmist meilile.

Samuti võid taodelda kogu sinuga seotud isikuandmete kustutamist – nn õigus olla unustatud. See ei hõlma infot, mida oleme kohustatud säilitama seadusest tulenevatel alustel näiteks õigusrikkumiste tuvastamiseks.

Eelmainitud taotlused ei hõlma BHS kogutud ja loodud infot, mida Kasutaja/Kandidaat Teenusepakkujale ise ei ole saatnud, esitanud või genereerinud.

Kuidas me andmeid töötleme

Vastutava töötleja kontaktinfo

Andmete vastutav töötleja on B&H SOLUTIONS OÜ. Kui teil on küsimusi teie isikuandmete, isikuandemete töötlemise või -kaitse kohta, kirjutage info@bhsolutions.eu

Täiendav info

Kuidas me sinu infot kaitseme?

BHS ei müü ega väljasta kasutajate infot kolmandatele osapooltele ilma Kasutaja või Kandidaadi selgesõnalise loata.

Kasutatavad andmekaitse meetmed

Teenusepakkuja rakendab mõistlikke meetmeid Kasutajate ja Kandidaatide isikuandmete kaitseks ning välistamaks nende sattumise kolmandate osapoolte, kes ei ole värbamisteenuse osutamise raames õigustatud sellist infot saama, kätte.

Milliste kolmandate osapoolte käest me infot kogume?

Tööjõuotsingute ja värbamistoimingute läbiviimisega seoses kasutame tööportaalide teenused sh nende töösoovijate CV-sid koondavaid andmebaase. Samuti soovituste küsimist kandidaatidelt, potensiaalsetelt kandidaatidelt ja teistelt isikutelt.

Teistest portaalidest pärinevate isikuandmete töötlemisel juhindume vastava portaali kehtestatud kasutustingimustest ja seadusest.

Värbamistoimingute raames võime Kandidaadi nõusolekul küsitleda tema soovitajaid, endiste tööandjate esindajaid ja kolleege. CV-s või kandideerimisinfos ära toodud soovitajate osas loeme nõusoleku vastava info äratoomisega antuks.

Automatiseeritud profileerimine ja otsuste tegemine

B&H Solutions OÜ ei kasuta veebisaidi kasutajate ega kandidaatide info töötlemisel automatiseeritud profileerimise või otsuse tegemise lahendusi. Ka kogu tehnilistel lahendustel baseeruva info kogumisega seotud tulemused vaatab üle, töötab läbi, hindab ja langetab otsuse inimene – selleks volitatud töötaja, kasutades asjakohaseid metoodikaid, testimist ja/või teiste spetsialistide abi.

Täiendav info

B&H SOLUTIONS OÜ jätab endale õiguse täiendada või muuta käesolevaid privaatsustingimusi ja veebilehe sisu. Piirata veebilehele ligipääsu või sulgeda sait sellest ette teatamata.

Ajud ja Käed Lahendused