TÄISVALIK

Täisvalik on sobiv lahendus nn võtmetöötaja (juht, keskastmejuht, spetsialist, aga ka müügiinimene) värbamiseks, kus pealiskaudsus, kiirustamine ja läbimõtlematus võivad valusalt kätte maksta nii saamata jäänud tuluna ja kui ka otsese kahju näol läbi töötaja ebakompetentsuse, ebaususe jms. Samuti kulutustena uuele värbamisele, väljaõppesse ning sisselamisprogrammi.

Ehkki kogu investeering värbamisse on suurem kui näiteks omal käel meedias tööpakkumise avaldamisel, õigustab põhjalikum lähenemine end juba kesk-pikas perspektiivis läbi õige valiku. Selle tagatisteks on süvendatud protsess ning kandidaadile antav garantii.

Arvestades, et töötaja on sisulise väärtuse looja, tasub meenutada inglaste vanasõna: „ma pole nii rikas, et osta odavaid asju.“

Teenuse sisu/tegevused

 • Tööandja organisatsiooniga tutvumine, täitmisele tuleva ametikoha üksikasjade (nagu tööülesanded, kohustused, vastutus, õigused, alluvussuhe jms) täpsustamine
 • Koostöös kliendiga sobiva kandidaadi profiili koostamine, võtmekompetentside kaardistamine
 • Kuulutuse avaldamise kanalite valik ja konsulteerimine
 • Toimiva tööpakkumise koostamine ja kooskõlastamine
 • Tööpakkumise avaldamine (kuni kuu) ühes või kahes Eesti suurimates tööportaalides ja/või kokkuleppel mõnes muus kanalis
 • Online tööpakkumisele kandideerijate eelselektsiooniks asjakohaste küsimuste või muu ülesande koostamine ja lisamine
 • Profiilile vastavate kandidaatide otsing andmebaasidest ning võrgustikest
 • Otsinguga leitud inimeste töökoha vahetuse valmiduse uurimine ja tööpakkumise esitamine otsekontakteerumisel telefonitsi ja meilitsi
 • Profiililt sobilike kandidaatidega näost-näkku intervjuud erialase kompetentsi, isikuomaduste ja motivatsiooni tuvastamiseks
 • Potentsiaalselt sobivatele inimestele tööandja ja tööpakkumise promotsioon
 • Kandideerijatele ja huvilistele ametikoha ning konkursi seisu kohta info andmine
 • Parimaks hinnatud kandidaatide info edastamine koos kommentaaride ja soovitustega
 • Vastavalt kokkuleppele osalemine kliendi poolsetel vestlusel kandidaatidega
 • Taustauuring kuni 3-le lõpp-valiku kandidaadile
 • Protsessi venimisel värbamisprojektis osalejate teavitamine värbamise seisust ja nende staatusest selles
 • Suuline tagasiside mittevalituksosutunud lõpp-valiku kandidaatidele
 • Motiveeritud äraütlemiskirjad väljalangenutele

Kestus

Vastavalt vajatava töötaja n-ö defitsiitsusele ning vakantse ametikoha täitmise pakilisusele harilikult 4…7 nädalat. Kestus sõltub nii tööturuseisust, tööandja vastavusest sihtgrupi ootustele ja pakkumise konkurentsivõimelisusest, ehk atraktiivsusest sobiva profiiliga töötajate jaoks.

Garantii

Teenuse standard-garantii on 4 kuud, mis tähendab, et kui projekti kaudu tööle võetud töötajaga katkeb töösuhe 4 kuu jooksul alates tema tööle asumisest töötajaga töösuhte alguses kokkulepitud tööülesannetega mitte hakkamasaamise või olulise töödistsipliini rikkumise tõttu (tööleping lõpetatakse tööandja algatusel), teostab teenusepakkuja samale ametikohale uue otsingu omal riisikol.

Garantii võib olla ka pikem. Kuivõrd ajalise perspektiivi pikenedes suureneb ka risk töösuhte lõppemise osas ning arvestades asjaolu, et töötaja ja tööandja suhe on teenusepakkuja kontrolli alt väljas, avaldub pikem garantiiperiood teenuse kõrgemas hinnas.

Garantii kehtib ka perioodile enne Kandidaadi reaalset tööle asumist kui Kandidaat peaks loobuma antud ametikohast töösuhte alustamises kokku leppimise järgselt, eeldusel, et tööpakkuja pole muutnud kokkulepitud tingimusi töötaja huvidele vastupidises suunas.

Hind ja tasumine

Hind on projektipõhine olenedes erinevatest aspektidest ja komponentidest nagu vajatava töötaja profiil, tööturu seis antud profiiliga töötajate osas, nõudmised persoonile jne… ning tema leidmiseks-värbamiseks tehtavad toimingud.

Hinnastamise lähtealuseks on ametikohale planeeritud kuu töötasu bruto määr, aga mitte väiksem kui 1700 € +km.

Teenuse eest tasumine toimub kahes osas: esimene osamakse (1/3 projekti maksumusest) koostöö alustamisel ja teine (2/3) kandidaadiga töösuhte alustamises kokkuleppimisel.

Täiendavad toimingud ja teenused (n testid, erialaste teadmiste kontroll) vastavalt kokkuleppele.

Hind ja sobivusgarantii on isikupõhised.


Olete huvitatud või tekkis lisaküsimusi? Võtke julgelt ühendust!

Vajad ajusid?

Telli värbamisteenus, saad töökäed kauba peale!

Kontakteerun

Ajud ja Käed Lahendused